Sarah Garrett portraits

Celine, copyright 2007 Sarah Garrett

Céline

Pastel on paper
A4
© 2007 Sarah Garrett

* sold